MAHARASHTRA

St. Vincent’s House
Tel: 02591 222398
P.O. Manmad 423104,
(Nursing School) 02591 225684
Nasik Dist, Maharashtra


Karuna Care Centre
Manmad
Vincent Nivas
Tel: 02433 222434
P.O. Raghunathnagar,
Dist. Aurangabad,
Maharashtra 431110

NiramayNiketan
Tel: 022 25501765
V.N. PuravMarg,
Centre) 022 25513314
Dhobi Ghat,Trombay,
Mumbai 400088

Rosalie RenduNivas/ St. John the Baptist Church
Tel: 022 25501765
Jambli Naka, Thane – 400 601
Maharashtra