Trombay

NiramayNiketan
V.N. PuravMarg,
Dhobi Ghat,Trombay,
Mumbai 400088
Tel: 022 25501765
(Centre) 022 25513314