Rosalie Rendu Nivas

ADDRESS

Rosalie Rendu Nivas/
St. John the Baptist Church
Jambli Naka, Thane – 400 601
Maharashtra
Tel: 022 64109529
rrnivasthane@gmail.com