• St.Joseph’s House, Shanti Nagar

ADDRESS

St. Joseph’s House
Shantinagar, Karkayapeta
P.O. Amalapuram -533200, East Godavari DT
Andhra Pradesh
Tel: 08856 231409
amalapuramdc@gmail.com